Waarom?

De brug tussen de creatieve sectoren en traditionele sectoren is vaak wankel en lang, maar wel ontzettend belangrijk om tot innovatie te komen. Hoe maak je creatieven ondernemender, en ondernemers creatiever? Eén van de belangrijkste voorwaarden om daarvoor te kunnen zorgen, is maken dat er een speelveld ontstaat waar mensen elkaar leren kennen en er vertrouwen wordt opgebouwd.

Dat speelveld is Ministry of Makers. Dit designplatform wil creatief talent in contact brengen, linken en matchen met alle andere sectoren, kennisinstellingen en besturen (Quadruple Helix). Om dit te realiseren zet Ministry of Makers in op nieuwe, innovatieve businessmodellen en design-tools, organiseert ze interactieve lezingen (Link-ups) en workshops en stuurt ze uitdagende challenges de wereld in.

Doel is de economie in Oost-Vlaanderen en Gent innovatiever, creatiever en sterker te maken en oplossingsgerichte, vernieuwende producten en diensten te initiëren.

Context

De laatste decennia is de economie op internationaal vlak ingrijpend veranderd. Nieuwe groeilanden zoals China, India, Brazilië,... verstevigen hun positie op de internationale markt en dat zorgt voor een grotere, wereldwijde concurrentie. Maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, zorg, klimaat,... bieden enerzijds tal van business opportuniteiten maar dwingen tevens de lokale overheden om pro-actief mee te denken aan innovatieve oplossingen voor deze zogenaamde 'wicked challenges'.

Gent en de hele regio Oost-Vlaanderen staan voor dezelfde uitdagingen en moeten volop de kaart trekken van economische groei en jobcreatie. Ondanks een gestage verbetering van de ondernemerschapsdynamiek, scoort Vlaanderen in vergelijking met andere regio's een te lage ondernemersgraad en oprichtingsquote en hebben we te weinig snelgroeiende gazellen. Wil Oost-Vlaanderen zijn economische positie behouden en de concurrentiepositie versterken dan is het cruciaal dat ingezet wordt op het bevorderen van ondernemerschap.

Veranderingen in de bedrijfscontext - zoals digitalisering, peer-to-peer netwerken, ... - met vaak disruptief effect, zorgen ervoor dat de huidige businessmodellen niet meer zullen volstaan om succesvol te zijn.

Innovatieve bedrijfsmodellen kunnen bijdragen tot een betere kennisvalorisatie en zijn een belangrijk onderdeel om aan een sterkere economie te bouwen. Echter blijkt dat zowel kmo's, de sterkhouders van de Oost-Vlaamse economie, als starters moeilijk in staat zijn om in te pikken op nieuwe trends enerzijds wegens gebrek aan geld en tijd maar vooral wegens gebrek aan kennis. In deze kan de culturele en creatieve sector (CCS) een actieve rol spelen.

Het beeld van de CCS en haar betekenis voor economie en samenleving is aan bijstelling toe. De CCS is geen sector als alle andere die zijn nut voor economie en samenleving enkel bewijst met het verschaffen van banen en zijn bijdrage aan het BNP. Het is ook en vooral een drijvende kracht achter tal van brede economische en maatschappelijke processen. De CCS vervult die rol omdat hij op allerlei manieren verweven is met andere sectoren en bedrijfstakken in de economie. De kennis en competenties van professionals in de CCS die uitwaaieren naar de rest van de economie, spelen een bijzondere rol bij het ontstaan van nieuwe combinaties en innovatieve business modellen en dragen zo bij tot de concurrentiekracht van de traditionele sectoren.

Hoe doen we dat?

Om haar doelstellingen te bereiken tekende Ministry of Makers in op een EFRO-project dat als oproep 'Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo's verbeteren' heeft. Doelstelling hier is het verbeteren van het concurrentievermogen bij kmo's en introduceren van innovatieve bedrijfsmodellen

Het programma dat Ministry of Makers de komende 2 jaar zal uitvoeren zal zich dus hoofdzakelijk richten op bovenstaande doelstellingen.
Of. "Het innovatiever,creatiever en sterker maken van de economie in Oost-Vlaanderen. Dit door acties op te zetten zodat er een organische, duurzame en toekomstgerichte kruisbestuiving ontstaat die leidt tot oplossingsgerichte, vernieuwende producten en diensten".

MoM wil dit realiseren door inzicht en bewustwording te bewerkstellingen in verschillende aspecten van het 'creatief en innovatief ondernemen'. Dit door inspirerende netwerk- en matchmaking activiteiten te organiseren en een sterke participatieve werking op te zetten tussen bedrijven uit de traditionele sectoren en de CCS (creatieve en culturele sectoren). De kennisinstellingen en de besturen hebben hierin - net als de werkveldorganisaties - een belangrijke faciliterende en ondersteunende rol.

Daarbij wil MoM het design denken naar voor schuiven als mindset, zowel naar de bedrijven toe (traditionele sectoren + CCS) als naar de organisaties en besturen. Deze aanpak wordt ondersteund door slimme op-maat-businessmodellen en hand-on designtools. Een methodiek met als inzet het initiëren en faciliteren van co-creatie trajecten tussen alle actoren.

Omdat in dit EFRO-project de weg naar innovatie even belangrijk is als de daaruitvloeiende learnings, findings en outputs worden de ? trajecten in real time met alle doelgroepen en stakeholders gedeeld via een on-line rapportering op onze website.

Zo creëren we een 'community ownership', werken we betrokkenheid in de hand en wakkeren de participatiegedachte en dus ook de kruisbestuiving aan.

Het EFRO-programma start op 1 september 2016 en loopt tot 31 augustus 2018

Partners

Om het potentieel op vlak van Creatieve Economie en Design ten volle te benutten en versnippering van middelen te voorkomen, bundelden 3 belangrijke regionale actoren hun krachten en expertise: Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en Hogeschool Gent.

Aan deze samenwerking ging een uitgebreid traject vooraf dat in 2013 begon. Samen met 40 creatieve ondernemers, organisaties uit het middenveld en culturele instellingen werd gezocht naar een oplossing voor hun noden en wensen. Tijdens dit traject werd de behoefte aan een regionaal samenwerkingsmodel en de wens om zich hierin actief te engageren door de verschillende stakeholders bevestigd. Op 10 maart 2014 werd daarom 'vzw Designplatform Gent Oost-Vlaanderen' opgericht, met als stichtende partners de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en Hogeschool Gent.

Om het werkveld optimaal te vertegenwoordigen bestaat de AV, naast de 3 stichtende leden, ook uit een vertegenwoordiger van het werkveld. Die vertegenwoordiger - Dirk Sabbe – is ook voorzitter van het Dagelijks Bestuur van 'Ministry of Makers'. Designplatform Gent/Oost-Vlaanderen tekende in op een EFRO-project. Designplatform Gent/Oost-Vlaanderen is promotor van het project en Stad Gent, AGSA, UGent en HoGent zijn copromotors. Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Aalst zijn cofinancierder.

Naast de Vlaamse partners 'Flanders DC', 'Flanders InShape' en 'Ovam' (ecodesign), staan de regionale partners 'Designregio Kortrijk', 'Innovatie & Design Euregio' (Limburg), 'Empowered by Creatives' (Antwerpen) en 'Ministry of Makers' (Gent, Oost-Vlaanderen).