Ministry of Makers en EFRO

Om haar doelstellingen te bereiken, tekende Ministry of Makers in op een EFRO-project dat als oproep "Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo's verbeteren" heeft. Het Ministry of Makers EFRO-programma startte op 1 september 2016 en loopt tot 31 augustus 2018.

De brug tussen de creatieve sectoren en traditionele sectoren is vaak wankel en lang, maar wel ontzettend belangrijk om tot innovatie te komen. Hoe maak je creatieven ondernemender, en ondernemers creatiever? Eén van de belangrijkste voorwaarden om daarvoor te kunnen zorgen, is maken dat er een speelveld ontstaat waar mensen elkaar ontmoeten en er vertrouwen wordt opgebouwd.

Dat speelveld is Ministry of Makers. Dit designplatform wil creatief talent in contact brengen, linken en matchen met alle andere sectoren, kennisinstellingen en besturen. Om dit te realiseren zet Ministry of Makers in op nieuwe, innovatieve businessmodellen en design-tools, organiseert ze interactieve lezingen (Link-ups) en workshops en stuurt ze uitdagende challenges de wereld in.

Zo maken we de economie in Oost-Vlaanderen en Gent innovatiever, creatiever en sterker, door oplossingsgerichte, vernieuwende producten en diensten te initiëren.

Om haar doelstellingen te bereiken tekende Ministry of Makers in op een Efro-project dat als oproep 'Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo's verbeteren' heeft. Het Efro-programma van Ministry of Makers start op 1 september 2016 en loopt tot 31 augustus 2018.

Doelstelling hier is het verbeteren van het concurrentievermogen bij kmo's en introduceren van innovatieve bedrijfsmodellen.

Het programma dat Ministry of Makers de komende 2 jaar zal uitvoeren zal zich dus hoofdzakelijk richten op bovenstaande doelstellingen. Of: "Het innovatiever,creatiever en sterker maken van de economie in Oost-Vlaanderen. Dit door acties op te zetten zodat er een organische, duurzame en toekomstgerichte kruisbestuiving ontstaat die leidt tot oplossingsgerichte,vernieuwende producten en diensten".

MoM wil dit realiseren door inzicht en bewustwording te bewerkstellingen in verschillende aspecten van het 'creatief en innovatief ondernemen'. Dit door inspirerende netwerk- en matchmaking activiteiten te organiseren en een sterke participatieve werking op te zetten tussen bedrijven uit de traditionele sectoren en de CCS (creatieve en culturele sectoren). De kennisinstellingen en de besturen hebben hierin - net als de werkveldorganisaties - een belangrijke faciliterende en ondersteunende rol.

Daarbij wil MoM het design denken naar voor schuiven als mindset, zowel naar de bedrijven toe (traditionele sectoren + CCS) als naar de organisaties en besturen. Deze aanpak wordt ondersteund door slimme op-maat-businessmodellen en hand-on designtools. Een methodiek met als inzet het initiëren en faciliteren van co-creatie trajecten tussen alle actoren.

Omdat in dit EFRO project de weg naar innovatie even belangrijk is als de daaruitvloeiende learnings, findings en outputs worden detrajecten in real time met alle doelgroepen en stakeholders gedeeld via een online rapportering op onze website.

Zo creëren we een 'community ownership', werken we betrokkenheid in de hand en wakkeren de participatiegedachte en dus ook de kruisbestuiving aan.

Ministry of Makers ontvangt 226.661,05 euro steun van EFRO.

EFRO (Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is één van de Europese structuurfondsen. Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en dringen bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's terug. Zij ondersteunen acties die bijdragen tot duurzame economische ontwikkeling en tewerkstellingscreatie, en het realiseren van de objectieven van de Europa 2020 - strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei. Dit gebeurt in het kader van 2 doelstellingen: 'Investeren in groei en werkgelegenheid': met nadruk op de minder ontwikkelde regio's binnen de Unie én Europese Territoriale Samenwerking': ter bevordering van grensoverschrijdende, transregionale en interregionale samenwerking. Meer weten? Klik hier.